Tuesday, 21 March 2023
"Power by Google Translate"
logo

โครงการประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์ “เยาวชนไทยร่วมใจ เพื่อบ้านปลอดบุหรี่”

สำนักเลขาธิการ กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินงานโครงการ “มหาพรตงดเหล้าบุหรี่ วิถีคาทอลิกไทย” แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2018 และได้รับการสนับสนุนขยายผลเป็นปีที่ 2 ในชื่อโครงการ “ชุมชนคริสตชนเข้มแข็ง รวมแรงต้านภัยเหล้าบุหรี่” เพื่อส่งเสริมการรณรงค์ลด ละ เลิกการบริโภคสุราและการสูบบุหรี่ ในชุมชนคาทอลิกของ 4 สังฆมณฑล ได้แก่ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธานี และสังฆมณฑลอุบลราชธานี

จากการหารือกับชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้มีข้อเสนอแนะให้จัดการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อรณรงค์ต่อสาธารณชน และด้วยข้อคิดที่ได้จากภาคีเครือข่าย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ “บ้านปลอดบุหรี่” ซึ่งส่งเสริมการกำหนดกติกาของแต่ละครอบครัวที่ให้บ้านของตนปลอดจากการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นแนวทางที่เชื่อว่าสามารถนำไปสู่สังคมปลอดบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่องทางหนึ่ง

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ให้กับเด็กและเยาวชน ที่รับรู้ข้อมูลพิษภัยของบุหรี่ และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ “บ้านปลอดบุหรี่” กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาชุมชน จึงร่วมมือกับชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย และได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสำคัญในการช่วยพิจารณาตัดสิน ได้แก่ สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้จัดโครงการประกวดคลิปวีดีโอ รณรงค์ หัวข้อ“เยาวชนไทยร่วมใจ เพื่อบ้านปลอดบุหรี่” ขึ้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ให้กับสาธารณชน อาศัยการจัดทำคลิปวีดีโอจากแนวความคิดของเด็กและเยาวชน
 • เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้แคมเปญ “บ้านปลอดบุหรี่” เป็นที่รู้จักและนำไปสู่การปฏิบัติได้ในครอบครัว

คุณสมบัติของผู้ส่งเข้าประกวด

 • ประเภทแรก: นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย-มัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประเภทที่สอง: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • ส่งในนามบุคคล หรือ ทีม (จำนวนสมาชิกในทีมไม่เกิน 3 คน)
 • ส่งผลงานคลิปวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที ได้คนละหรือทีมละ 1 ชิ้น

กติกาและเงื่อนไขในการส่งเข้าประกวด

 • คลิปวิดีโอผลงานไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ อาจอยู่ในรูปแบบวิดีโอละครสั้นภาพยนตร์สั้น ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวคิดการประกวด ความยาว 3-5 นาที
 • เนื้อหาที่นำเสนอคลิปวิดีโอต้องมีความน่าสนใจ เข้าใจง่ายและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ที่จะสื่อสารคลิปวิดีโอนั้น (ผู้ส่งผลงานจะต้องระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสารคลิปวิดีโอนั้นด้วย)
 • คลิปวิดีโอที่จัดส่งจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมอินเตอร์เน็ต) และเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 • สามารถผลิตคลิปวิดีโอโดยใช้กล้องดิจิตอล หรือกล้องวิดีโอ ที่มีความละเอียดในระดับ HD
 • ส่งไฟล์ผลงานคลิปวิดีโอต้นฉบับที่บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล AVI, MPEG4, MP4, MPG, WMV หรือMOV พร้อมแนวคิดในการออกแบบและระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสารคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (ไฟล์ pdf) ลงแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด เป็นลิขสิทธิ์ของกรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) โดยคาริตัสไทยแลนด์ สามารถนำมาดัดแปลงเพื่อความเหมาะสมได้ และให้เครดิตผู้ผลิตผลงานนั้นๆ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

เนื้อหาของคลิปวีดีโอ

ประกอบด้วย โทษ/พิษภัย/ผลของการสูบบุหรี่ ประโยชน์ของการงด-ลด ละ เลิกบุหรี่ คติคำคมสอนใจ เมื่อได้ชมแล้วเกิดความรู้สึกและตั้งใจจะลด ละ เลิก บุหรี่ หรือชักชวนให้ครอบครัว คนใกล้ชิด หรือเพื่อนเลิก “บ้านปลอดบุหรี่”

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครและหลักฐานประกอบการส่งประกวด (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน)
 • ไฟล์ผลงานคลิปวิดีโอต้นฉบับที่บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล AVI, MPEG4, MP4, MPG, WMV หรือ MOV พร้อมแนวคิดในการออกแบบและระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสารคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (ไฟล์ pdf) ลงแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น

วิธีการส่งใบสมัครและผลงาน

ส่งใบสมัครและผลงาน

 • ทางไปรษณีย์

คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก
กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์)
อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี

ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10250

 • ทางอีเมล์: no-smoking@caritasthailand.net

ส่งลิงค์คลิปวีดีโอที่อัพโหลดทาง Youtube พร้อมเอกสาร

ส่งใบสมัครและผลงานภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561

>> ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ <<

รางวัลการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (ทุกรางวัลมอบพร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ)

ติดต่อสอบถาม            คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก               โทร.  089-148-4549

คุณปัญจมากรณ์ คำภีร์จรัสพร     โทร.  081-685-2826
วิธีการและกรอบเวลาในการดำเนินงาน   

 • จัดตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานและตัดสินผลประกวด ซึ่งประกอบด้วย
 • ตัวแทนจากกรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์)
 • ตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาชุมชน
 • ตัวแทนจากชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
 • ตัวแทนจากสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย
 • ตัวแทนจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
 • ตัวแทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • นำเสนอรายละเอียดการประกวดการจัดทำภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2018/2561
 • ประชาสัมพันธ์โครงภายในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2018/2561
 • ปิดรับคลิปวีดีโอ วันสุดท้ายวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2018/2561
 • พิจารณาตัดสินและประกาศผลภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2018/2561
 • มอบเงินรางวัล ในวันที่ 27/28 ตุลาคม 2018/2561 ในงานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยประจำปี 2018 ณ ศูนย์อภิบาลสังฆมณฑลอุบลราชธานี พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและของที่ระลึก

สนับสนุนงบประมาณโดย

 • กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์)
 • มูลนิธิเพื่อการพัฒนาชุมชน
 • ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย

>> ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ <<