Saturday, 22 June 2024
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้หนีภัยจากการสู้รบที่ประเทศเมียนมาที่รุนแรงมากขึ้น
COATNET ร่วมงานวันสตรีสากล 2024 และร่วมกิจกรรมรักษ์โลกของสภาพระสังฆราชฯ
รายงานสรุปสังเคราะห์การประชุมซีนอด
มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล (ศูนย์ธารซีวิตเพื่อสตรี พัทยา ) ร่วมมือกับ กรมอัยการสูงสุด จัดเวที “คลีนิดอัยการอาสา เคลื่อนที่ คุ้มครองสิทธิประชาชน ฯ
ประชุมนำเสนอผลการดำเนินโครงการเพื่อผู้สูงอายุ
ประกาศสภาพระสังฆราชฯ พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย “รวมพลังรัก(ษ์)โลก”
สารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ในวโรกาสรำลึกถึงวันคนยากจนโลก ครั้งที่ 7
สรุปรายงานการศึกษาดูงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ประสบการณ์ของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ระหว่างวันที่ 17-24 กันยายน 2023
สสส. หนุน สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยประกาศขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กนักเรียน
สาส์นจากการประชุมสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชียถึงบรรดาประชากรแห่งเอเชีย
:: พันธกิจองค์กร ::
รักและรับใช้พี่น้องผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส โดยการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการดูแลรักษาโลก ด้วยการให้ความรู้ การพัฒนา การอภิบาล และบริการ

:: ต้องการบริจาค ::
เช็คสั่งจ่าย : มิสซังฯสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ (Caritas Thailand)
หรือ
โอนเงิน : มิสซังฯ สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ(Caritas Thailand)
ธนาคารทหารไทย สาขาสุรวงศ์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 078-2-32700-1


**กรุณาส่งสำเนาใบโอนมาที่ โทรสาร 0-2681-3900 ต่อ 1502 หรือ อีเมล์ caritasthailand@cbct.net และโปรดระบุชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรเพื่อการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน
สำนักวาติกัน :
Vatican City   Vatican City
Pontifical Council for Cor Unum
Caritas Internationalis

หน่วยงานในฝ่ายสังคม:
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม :

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม :