Wednesday, 10 August 2022

สาส์นมหาพรตของ บิชอป ฟิลิป บรรจง ไชยรา โอกาสรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในเทศกาล ประจำปี 2022

สาส์นมหาพรต 

ของ   บิชอป ฟิลิป บรรจง ไชยรา

ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย (Caritas Thailand)

โอกาสรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในเทศกาล ประจำปี 2022

“อย่าท้อแท้ในการทำความดี เพราะถ้าเราไม่หยุดทำความดี เราก็จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลา 

ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีโอกาส จงทำความดีแก่ทุกคน” (กท  6 : 9-10)

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้า

         เทศกาลมหาพรต ประจำปี 2022 เริ่มต้นในวันพุธรับเถ้าที่ 2 มีนาคม 2022  พ่อขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านได้ร่วมกันใช้โอกาสนี้เป็นช่วงเวลาของ การพลีกรรม  ภาวนา   และไตร่ตรองถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเยซู

คริสตเจ้าองค์พระผู้ไถ่ทรงมอบให้แก่เราทุกคน ผ่านพระมหาทรมานจากการถูกเฆี่ยนตีอย่างโหดร้าย จนพระองค์ต้องถึงแก่ความตายบนไม้กางเขน

พ่อเริ่มต้นสาส์นมหาพรตฉบับนี้ ด้วยการเตือนใจให้เราทุกคนตระหนักถึงความรักของพระเจ้า ผ่านทางความโหดร้ายที่พระบุตรของพระองค์ได้ทรงรับ เพื่อการพลีกรรมและการภาวนาของเรา จะได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง สาส์นมหาพรตของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ในปี 2022 นี้ พระองค์ทรงเชิญชวนเราทุกคน “อย่าท้อแท้ในการทำความดี เพราะถ้าเราไม่หยุดทำความดี เราก็จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลา  ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีโอกาส จงทำความดีแก่ทุกคน” (กท  6 : 9-10) ข้อความที่พระสันตะปาปาฟรังซิสยกมาเพื่อเตือนใจพวกเรานี้ เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและชัดเจน ในข้อความที่พระองค์ทรงเลือกสรรมาจากบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย เป็นเนื้อหาที่เราสามารถสัมผัสได้ เพราะในโลกปัจจุบันนี้บ่อยครั้งเหลือเกินที่ชีวิตของเรายึดเอาแต่ความโลภ ความภาคภูมิใจและความอยากมีอยากได้ มาครอบงำเป็นนายเหนือชีวิตของเราจนหลงลืมการทำความดี และไม่ยึดเอาความดีเป็นที่ตั้งในการดำเนินชีวิต มัวแต่เอารัดเอาเปรียบ รังแกผู้อื่นโดยไม่เห็นคุณค่าความดี และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในเพื่อนพี่น้องของเรา จนบางครั้งเราต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของปีศาจและท้อแท้ต่อการทำความดีทั้งปวง แต่เราทุกคนต้องต่อสู้ความชั่วร้ายด้วยการหมั่นเพียรทำความดี สวดภาวนาใช้โทษบาป คืนดีกับพระเจ้า รู้จักแบ่งปันความรักให้กับผู้อื่นไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นคนยากจน กลุ่มผู้ยากไร้ กลุ่มคนชายขอบของสังคม หรือแม้แต่คนร่ำรวย  เพื่อเป็นการสร้าง “ขุมทรัพย์ของเราในเมืองสวรรค์” โดยยึดเอาแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสตเจ้าผู้เป็นแบบฉบับแห่งความรักและองค์แห่งความดีแท้จริง

ดังนั้นในโอกาสเทศกาลมหาพรตที่มีระยะเวลาเพียงแค่ 40 วันนี้ เราทุกคนต้องหมั่นฝึกฝนทำความดี อย่าท้อแท้ สิ้นหวัง เหน็ดเหนื่อยหรือหมดกำลังใจต่อการทำความดี เฉกเช่นพระเยซูเจ้าที่เพียรอดทนต่อพระมหาทรมาน อดทนต่อการถูกโบยตี อดทนต่อการถูกกล่าวร้ายจากกลุ่มคนที่ไม่เคยเข้าใจถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำ เพราะทุกอย่างมาจากความรัก ความเมตตา และพระหรรษทานที่ยิ่งใหญ่จากพระบิดาเจ้า จนพระองค์ต้องยอมตาย ตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับเรามนุษยชาติผู้หลงผิดและไม่เชื่อฟังพระเจ้า

พี่น้องที่รัก พ่อเชื่อมั่นเหลือเกินว่า หากเราทุกคนไม่ท้อแท้ต่อการทำความดี ไม่อ่อนแอให้กับการกระทำบาป  และไม่หยุดที่จะกระทำความดีงาม ยืนหยัดต่อความรักของพระเจ้าอย่างเที่ยงแท้ มุ่งแต่สร้างพระอาณาจักรสวรรค์และดำเนินชีวิตบนหนทางแห่งความรักและความดี ไม่ทอดทิ้งให้ใครต้องโดดเดี่ยวหรือต้องถูกการประจญล่อลวงของปีศาจ ที่สำคัญเราทุกคนต้องเชื่อมั่น เข้มแข็งและหนักแน่นในความเชื่อที่เราทุกคนมีต่อพระเจ้า  ด้วยการอธิษฐานภาวนา จำศีลอดอาหาร มีชีวิตด้วยการทำกิจเมตตา ใช้โทษบาป และเมื่อถึงเวลาที่เราทุกคนต้องจากโลกนี้ไป เราทุกคนก็พร้อมที่จะได้รับความชื่นชมยินดีแห่งพระอาณาจักรสวรรค์ พร้อมเสมอที่จะพบกับพระคริสตเจ้าผู้ที่ทรงประทานชีวิตของพระองค์เพื่อเราทุกคน เพราะพระองค์ คือ องค์แห่งความรักและความดีเที่ยงแท้นิรันดร

ขอพระคริสตเจ้า พระแม่มารีย์ พระมารดานิจจานุเคราะห์ ได้นำทางเราทุกคนได้พบกับความสุขที่แท้จริงบนหนทางแห่งความรักที่พระองค์ประทานให้แก่เรา และขอให้เราทุกคนใช้โอกาสในเทศกาลมหาพรตนี้ เป็นเทศกาลแห่งการกลับใจ เพื่อดำเนินบนหนทางที่มุ่งสู่บ้านแท้นิรันดร  ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เพื่อพบกับพระองค์

อวยพรพี่น้องทุกท่านด้วยความรักของพระคริสตเจ้า

บิชอป ฟิลิป บรรจง ไชยรา

ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

(Caritas Thailand)