Saturday, 22 June 2024

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

กรรมาธิการฝ่ายสังคม เป็นองค์การของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนามนุษย์ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้แก่ผู้ยากไร้ ตลอดจนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม กรรมาธิการฝ่ายสังคม ดำเนินงานสอดคล้องกับบทบัญญัติและดำเนินตามแนววิสัยทัศน์และพันธกิจของสหพันธ์คาริตัสสากล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสมาชิก ให้สามารถรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพในระดับท้องถิ่น เป็นสากล และสามารถร่วมงานกับสมาชิกคาริตัสในทุกประเทศ

วิสัยทัศน์: สังคมที่มีดุลยภาพ และพลวัตในการปฏิบัติความรักเมตตา บนพื้นฐานคุณค่าแห่งพระวรสารในการพัฒนามนุษย์ทั้งครบ ครอบคลุมทุกมิติ

พันธกิจ: รักและรับใช้พี่น้องผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส โดยการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการดูแลรักษาโลก ด้วยการให้ความรู้ การพัฒนา การอภิบาล และบริการ