Saturday, 22 June 2024

ติดต่อเรา

กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์)
อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14 (นาคสุวรรณ) แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. +66 (0) 2681-3900

สำนักเลขาธิการ
โทร. +66 (0) 2681-3900 ต่อ 1502, 1710 และ 1713 โทรสาร. ต่อ 1502
อีเมล์ caritasthailand@cbct.net

แผนกพัฒนา
โทร. +66 (0) 2681-3900 ต่อ 1502 โทรสาร. ต่อ 1502

แผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.)
โทร. +66 (0) 2277-4625 โทรสาร. +66 (0) 2692-4150
อีเมล์ jpthai@jpthai.org

แผนกสุขภาพอนามัย
โทร. +66 (0) 2681-3900 ต่อ 1309 โทรสาร. +66 (0) 2681-5857
อีเมล์ chc@cbct.net

แผนกกลุ่มชาติพันธุ์
โทร. +66 (0) 2681-3900 ต่อ 1702 โทรสาร. +66 (0) 2681-5369-70
อีเมล์ ceg@cbct.net

แผนกสตรี
โทร. +66 (0) 2681-3900 ต่อ1705 โทรสาร. +66 (0) 2681-5369-70
อีเมล์ ccw_women@caritasthailand.net

แผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง (NCCM)
โทร. +66 (0) 2681-3900 ต่อ 1701 โทรสาร. +66 (0) 2681-5369-70

แผนกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)
โทร. +66 (0) 2681-3900 ต่อ 1601 โทรสาร. +66 (0) 2681-3300
อีเมล์ coerrbangkok@coerr.org

แผนกผู้ท่องเที่ยวและผู้เดินทางทะเล (NCCS)
โทร. +66 (0) 2681-3900 ต่อ 1710 โทรสาร. +66 (0) 2681-5369-70

 

แผนที่

Caritas Thailand Map