Saturday, 22 June 2024

มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล (ศูนย์ธารซีวิตเพื่อสตรี พัทยา ) ร่วมมือกับ กรมอัยการสูงสุด จัดเวที “คลีนิดอัยการอาสา เคลื่อนที่ คุ้มครองสิทธิประชาชน ฯ

            วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์2567 เวลา 09.00 น. นายไพรัช พรสมบูรณ์สิริ รองอัยการ สูงสุด เป็น ประธานโครงการคลินิกอัยการอาสาเคลื่อนที่คุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ธารชีวิตเพื่อสตรี (มูลนิธิคณะศรีชุมพาบาล) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายชัยชนะ พันธุภักดีติสกุล อธิบดีอัยการภาค 2 นายสิริชัย สุธีวีระขจร อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 2 นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง อธิบดีอัยการ สำนักงาน คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน คณะรองอธิบดีอัยการ อัยการจังหวัดและ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานใน จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนที่สนใจ จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ

            โครงการดังกล่าว สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ได้ บูรณาการความร่วมมือกับ ศูนย์ธารชีวิตเพื่อสตรี (มูลนิธิคณะศรีชุมพาบาล) สำนักงานอัยการ พิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 2 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและ ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี (สาขาพัทยา) ร่วมกันจัดขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ หรือ คนไทยที่มีนิติสัมพันธ์กับคนต่างชาติ และคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย หรือที่มีนิติสัมพันธ์ตาม กฎหมายไทย

            การจัดโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ทาง กฎหมาย ซึ่งได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.หญิง ศุภัตตรา เดชมาลา สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ชลบุรี นางสาวสนทรียา เนติรังสีวิทยา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ นางสาวสิริรัตน์ สุกรภาค ผู้อำนวยการ สมาคมเยอรมัน ช่วยเหลือผู้ตกทุกขใต้ยาก ร่วมเป็นวิทยากร และกิจกรรมบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย เป็น การเฉพาะรายในลักษณะคลินิกกฎหมายให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

            อนึ่ง คณะภคินีศรีชุมพาบาล เป็นคณะนักบวชหญิงคณะหนึ่ง ของพระคาสนจักรคาทอลิก ที่ทำงานในมิติทางด้านลังคมในพระคาสนจักรทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศพัฒนา สำหรับประเทศไทย ภคินีศรีชุมพาบาล ทำงานอยู่ในหลายพื้นที่ในประเทศไทย เช่น อัครลังฆมณฑลกรุงเทพ ลังฆมณฑลเชียงใหม่ ลังฆมณฑลเชียงราย ลังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี สังฆมณฑลอุดรธานี เป็นต้น งานส่วนใหญ่ของคณะเป็นงานยกระดับคุณภาพชีวิตสตรี และโดยเฉพาะสตรีที่เปราะบาง อาทิ สตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม การฟิกอาชีพสตรี ฯลฯ สำหรับ ศูนย์ธารชีวิตเพื่อสตรี พั,ทยา ทางภคินีศรีชุมพาบาล ได้เปิดศูนย์แห่งนี้ เพื่อรับใช้ ประชาขน และ สตรีที่เปราะบาง ตั้งแต่ปี ค.ศ.1998 กิจกรรมที่ทางศูนย์ฯ แห่งนี้ จัดให้บริการแก่ สตรี และ ประชาชนที่เปราะบาง ได้แก่ การฟิกอาชีพ การสอนภาษา และความรู้ทางด้านกฏหมาย เป็นต้น ปัจจุบันมีภคินีศรีชุมพาบาลประจำ ณ ศูนย์แห่งนี้รวม 7 ท่าน โดยมี ซิสเตอร์ปิยฉัตร บุญมูล เป็น อธิการ และผู้อำนวยการ และหมู่คณะฯ ที่พัทยาแห่งนี้ ยังรับผิดขอบบ้านศรีชุมพาบาลที่ สีหนุริวล์ ประเทศกัมพูชา ซิสเตอร์ปิยฉัตรเอง ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ด้วย

            สำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุน กิจการของมูลนิธิภคินี ศรีชุมพาบาล พัทยา ( ศูนย์ธารชีวิต เพื่อสตรี พัทยา) สามารถติดต่อ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 038 415 881 / 061 685 1838 หรือ Facebook: SoontarncheewitPattaya หรือ https://readthecloud.co/fountain-of-life-womens-center