Tuesday, 31 January 2023
"Power by Google Translate"
logo

นโยบายปฏิบัติ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์

นโยบายปฏิบัติ:
1. ปลูกและปลุกจิตสำนึกให้คริสตชนและผู้มีน้ำใจดี อุทิศตนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ คุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยเน้นผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส สตรี เยาวชน เด็กกำพร้า ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ใช้แรงงาน ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ผู้อพยพย้ายถิ่น ผู้ถูกจองจำ เกษตรกร กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ติดเชื้อ ฯลฯ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ ไตร่ตรองและเสวนา คำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในทุกระดับ พัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับพระสงฆ์ นักบวช ฆราวาส และผู้มีน้ำใจดี เพื่อให้การอภิบาลสอดคล้องกับสภาพสังคม ส่งเสริมและพัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ ไตร่ตรอง และเสวนาคุณค่าทางศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น และของชาติ เพื่อจะได้ยอมรับคุณค่าที่ดีงาม อีกทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็นพี่น้องกัน
4. ปลูกและปลุกจิตสำนึกให้มีความตระหนักในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อาศัยการปฏิบัติ 5 R คือ การปฏิเสธ (Reject) การลด (Reduce) การซ่อมแซม (Repair) การนำมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
5. ส่งเสริมให้หน่วยงานด้านสังคมของพระศาสนจักรในทุกระดับ มีธรรมาภิบาล และมีเอกลักษณ์คาทอลิก ตลอดจนพัฒนาและสืบทอดบุคลากรผู้ร่วมงานในทุกระดับ

จุดมุ่งหมาย:
– กสค. มุ่งมั่นที่จะบรรเทาทุกข์และพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ทั้งครบ โดยการเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์ให้สมกับศักดิ์ศรี บนพื้นฐานคุณค่าแห่งพระวรสาร
– กสค. มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างบ้านส่วนรวม แห่งเมตตารัก ยุติธรรมและสันติ
– กสค. มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับองค์กรสมาชิก และกลุ่มบุคคล หรือองค์การต่าง ๆ เพื่อความดีของส่วนรวม (Common Good)

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ปลุกจิตสำนึก และพัฒนาให้คนทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ด้วยคำสอนด้านสังคม องค์ความรู้งานพัฒนา เป็นต้น โดยอาศัยจิตตารมณ์มหาพรต
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของบุคคลในสังคม และก่อให้เกิดการสร้างสังคมบนพื้นฐานของความยุติธรรมและสันติ
3. เพื่อส่งเสริมและบริการแก่บุคคล ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ ฯลฯ ให้มีสุขภาวะดี โดยการมีส่วนร่วมของเวชบุคคล
4. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและรักษา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีการดำเนินชีวิตแบบท้องถิ่นดั้งเดิมที่ดีงามของกลุ่มชาติพันธุ์
5. เพื่อส่งเสริม สร้างความตระหนัก และพัฒนาคุณค่าชีวิต เกียรติและศักดิ์ศรี ศักยภาพสตรี มีส่วนร่วมในงานรักและรับใช้สังคม และพระศาสนจักร
6. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ลี้ภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบ บนพื้นฐานของมนุษยธรรม และสร้างโอกาสให้บุคคลได้พัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน
7. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อพยพย้ายถิ่น ผู้ต้องขัง และผู้ด้อยโอกาส ตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
8. เพื่อส่งเสริมการเอาใจใส่ดูแลสวัสดิการและปกป้องสิทธิของกลุ่มผู้เดินทาง ผู้ท่องเที่ยว คนประจำเรือ ชาวประมงท้องถิ่น ด้วยการอภิบาล สวัสดิการ และความยุติธรรม
9. เพื่อส่งเสริมให้ทุกองค์กร/หน่วยงานของพระศาสนจักร ได้บูรณาการเรื่องการปลุกจิตสำนึกให้มีความตระหนักในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงาน
10. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยวิธีการสร้างผู้นำด้านสังคมและอาสาสมัคร
11. เพื่อทำหน้าที่ในนามของพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในงานด้านสังคม ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานราชการ องค์การเอกชน มูลนิธิการกุศล ฯลฯ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
12. ส่งเสริมความร่วมมือและการบูรณาการงานบนพื้นฐานของหลักการสำคัญ 7 ประการ ตามคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร กับสังฆมณฑล คณะนักบวช และองค์กรคาทอลิกอื่นๆ