Tuesday, 31 January 2023
"Power by Google Translate"
logo

การสัมมนาคาริตัสไทยแลนด์ ประจำปี 2021 “การก้าวเดินไปด้วยกันในความเป็นพี่น้อง”

การสัมมนาคาริตัสไทยแลนด์ ประจำปี 2021 ครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2021 และจะมีหัวข้อว่า “การก้าวเดินไปด้วยกันในความเป็นพี่น้อง” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำงานด้านสังคมของพระศาสนจักรได้มีโอกาสเรียนรู้และไตร่ตรองคำสอนผ่านสมณสาส์น “ทุกคนเป็นพี่น้องกัน” Fratelli Tutti ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ทรงให้ความสำคัญกับภราดรภาพและมิตรภาพทางสังคม ที่เราจะรอดได้ก็ต่อเมื่อช่วยให้ทุกคนรอดไปด้วยกัน…โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (อ้างอิงข้อ 32) สู่การไตร่ตรองและร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในการก้าวเดินไปด้วยกันในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร (Synodality in the live and mission of the Church) โดยเฉพาะในงานกิจเมตตา หรือ Diakonia ซึ่งองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงเปิดการประชุมซีนอดสมัยสามัญครั้งที่ 16 ในเดือนตุลาคมดังที่กล่าวข้างต้น โดยในส่วนของพระศาสนจักรไทยแต่ละสังฆมณฑลจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

การสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการจัดสัมมนาคาริตัสไทยแลนด์ โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านสังคมของพระศาสนจักร ทั้งในระดับวัด ระดับสังฆมณฑล และในสภาพระสังฆราชฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนาและเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อหารือและกำหนดประเด็นอันจะนำไปสู่การพัฒนางานด้านสังคมของพระศาสนจักรร่วมกัน ให้เราสามารถ “รักและรับใช้” กลุ่มเป้าหมายตามกำลังความสามารถและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งต่อไป