พัฒนาการทำงานกับแรงงานข้ามชาติ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว

คาริตัสไทยแลนด์ร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลอุดรธานี และเครือข่ายบ้านพักใจ (NCCM) อุดรธานี หนองคาย และเลย  จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเด็นแรงงานข้ามชาติ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว และแสวงหาความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2017 ณ บ้านพระมารดาพระสงฆ์ สังฆมณฑลอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 14 ท่าน โดยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ และ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม ของสภาพระสังฆราชฯ ให้เกียรติเป็นประธานและนำการประชุม ภายหลังเสร็จสิ้น ที่ประชุมได้ถ่ายภาพร่วมกับ พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย  ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นที่ระลึก