การประชุม NGO’s Meeting เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2012 เรื่อง ‘Undocumented Migrant Children’s Rights’

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2012 เรื่อง ‘Undocumented Migrant Children’s Rights’ โดยมีวิทยากรดังนี้ คุณหมอนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง และสิทธิชุมชน ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คุณสุโสฬส พึ่งบุญ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ คุณอดิศร เกิดมงคล ผู้จัดการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติฯ หน่วยงาน IRC

ดูประมวลภาพ https://www.facebook.com/CaritasTHAILAND/photos/?tab=album&album_id=416426461742397