เยี่ยมชมผลงานสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของชุมชนอาข่าคาทอลิก วัดนักบุญยอแซฟ กม.48

วันที่ 5 มีนาคม 2017 ฝ่ายบริหารและพัฒนาโครงการภายในประเทศ คาริตัสไทยแลนด์ ในฐานะทีมพี่เลี้ยง สสส. จังหวัดตาก นำคณะทำงานผู้นำชาวบ้านทั้งพุทธ คริสเตียน และอิสลาม รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาโครงการนำร่อง 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก เยี่ยมชมผลงานสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของชุมชนอาข่าคาทอลิก วัดนักบุญยอแซฟ กม.48 อ.พบพระ จ.ตาก สังฆมณฑลนครสวรรค์ เป็นการเปิดบ้านคาทอลิกในจังหวัด เพื่อเชื่อมสัมพันธ์สู่การสร้างความสุขในจังหวัดตากของทุกศาสนาและชาติพันธุ์ต่อไป กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย สสส.