คาริตัสไทยแลนด์เข้าร่วมเวทีทบทวนครึ่งทางแรกของการเป็นทีมพี่เลี้ยงสร้างความสุขในสังคมไทย

ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2017 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารและพัฒนาโครงการภายในประเทศ คาริตัสไทยแลนด์ ในฐานะทีมพี่เลี้ยง หน่วยจัดการร่วม สสส. จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมเวทีทบทวนครึ่งทางแรกของการเป็นทีมพี่เลี้ยงสร้างความสุขในสังคมไทย ร่วมกับทีมพี่เลี้ยง สสส. ทั้ง 43 ทีมทั่วประเทศ รวมกว่า 150 คน โอกาสนี้ ได้นำแกนนำเยาวชนคาทอลิกจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมด้วย เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้ไปเป็นแกนนำสร้างความสุขในชุมชนคาทอลิกบนดอย อันสอดคล้องกับแนวนโยบายคาทอลิก ในการมุ่งสร้างแกนนำในพื้นที่ เพื่อพัฒนาชุมชนตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป