ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2/2017 เครือข่ายคาทอลิกไทยห่วงใยคนพิการและชาวนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2/2017 เครือข่ายคาทอลิกไทยห่วงใยคนพิการและชาวนา โดยความร่วมมือของสำนักเลขาธิการคาริตัสไทยแลนด์ และฝ่ายสังคมของสังฆมณฑลต่างๆ ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2017 ณ ห้องประชุมสำนักมิสซังนครราชสีมา นำโดย พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย รองประธานคาริตัสไทยแลนด์ เพื่อทบทวนและติดตามผลการดำเนินงาน การจัดทำข้อเสนอโครงการใหม่เพิ่มเติม และการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดแผนงานอนาคตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมต่อไป