ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิดลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิดลาธิเบศรามาธิบดี

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

cbct-071-2016-1

cbct-071-2016-2

เครดิต: cbct.net