ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายสังคม ณ ศูนย์คามิลเลียนลาดกระบัง

ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายสังคมเพื่อตอบสนองต่อแผนทิศทางของสมัชชาพระศาสนจักรในประเทศไทย 7-9. กย. 2016 ศูนย์คามิลเลียนลาดกระบัง

12

13

14