admin

เยี่ยมชมผลงานสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของชุมชนอาข่าคาทอลิก วัดนักบุญยอแซฟ กม.48

วันที่ 5 มีนาคม 2017 ฝ่ายบริหารและพัฒนาโครงการภายในประเทศ คาริตัสไทยแล

คาริตัสไทยแลนด์เข้าร่วมเวทีทบทวนครึ่งทางแรกของการเป็นทีมพี่เลี้ยงสร้างความสุขในสังคมไทย

ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2017 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารและพัฒนาโครงการภาย

ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิดลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม